Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) rodno zasnovano i nasilje u porodici...

Organizacija Women Enabled International (WEI), koja se bavi zagovaranjem ljudskih prava žena sa i bez invaliditeta, razvila je i objavila novi resurs...

Pitanje položaja žena sa invaliditetom se nekeko uvuklo u pokret osoba sa invaliditetom Bosne i Hercegovine na mala vrata. Aktualizovala ga je Konvencija...

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S podnela je Ustavnom sudu Republike Srbije  inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti...

U petak, 30. septembra, Organizaciju …IZ KRUGA – VOJVODINA posetile su predstavnice švedske organizacije Kvinno-och Tjejjouren Huddinge Women’s...