PRVI SLUČAJ PERSONALNE ASISTENCIJE NA EVROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA

Posted on by Redakcija

Saopštenje Evropske mreže za samostalan život

ENIL logoDablin, 12. maj 2014 – Evropska mreža za samostalan život (ENIL) pozdravlja prvu predstavku podnetu Evropskom sudu za ljudska prava u vezi pristupa osoba sa invaliditetom personalnoj asistenciji. Slučaj Radi protiv Rumunije, podnet prethodnih dana ovog meseca dovodi u pitanje način na koji se personalna asistencija pruža osobama sa invaliditetom. U predstavci se tvrdi da je takav tretman kršenje člana 4 (zabrana ropstva i prinudnog rada), člana 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) i člana 14 (zabrana diskriminacije) Evropske konvencije o ljudskim pravima.


U Rumuniji, personalnu asistenciju pružaju uglavnom članovi porodice, bez uzimanja u obzir individualnih potreba osoba sa invaliditetom ili njihovih sklonosti. Kao takva, personalna asistencija ne podržava samostalan život osoba sa invaliditetom i njihove porodice prisiljava (pretežno žene) da se odreknu svojih poslova i postanu pružaoci nege sa punim radnim vremenom. Iako formalno zaposleni u državi, personalni asistenti su lišeni većine prava garantovanih rumunskim Zakonom o radu i primaju minimalnu zaradu bez obzira na njihove kvalifikacije, prethodno radno iskustvo ili broj radnih sati. Oni takođe nemaju pravo na odmor, iako je moguće da pružaju negu za člana svoje porodice 24 sata 7 dana u nedelji.

U predstavci se tvrdi da personalna asistencija, umesto da podrži uživanje prava na samostalan život, doprinosi socijalnoj izolaciji osoba sa invaliditetom. Personalna asistencija se pruža bez individualne procene i bez uključivanja osobe sa invaliditetom, što rezultuje time da se isti broj sati dodeljuje svakoj osobi koja je kategorisana kao ona sa “ozbiljnim invaliditetom”. Osobe sa invaliditetom nisu uključene u regrutovanje, obuku ili organizovanje svojih personalnih aisistenata. Štaviše, plate izdvojene za personalne asistente su suviše niske da bi se neko angažovao na otvorenom tržištu rada.

Personalna asistencija je jedna od usluga uključenih u član 19 Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, koju je ratifikovala većina država članica EU, uključujući i Rumuniju. Ovaj slučaj pokreće važna pitanja o tome kako se pruža personalna asistencija i da li ona zaista podržava pravo na samostalan život. Ovaj slučaj upoznaje sud sa mogućnošću da razvije svoju sudsku praksu o pravu osoba sa invaliditetom da žive u zajednici – za šta je personalna asistencija neophodan preduslov.

Tekst prevela Veronika Mitro

About the Author

Redakcija: