Seminar za radne grupe centara za žrtve seksualnog nasilja održan u Sremskoj Mitrovici

Posted on by Redakcija

Drugi jednodnevni seminar za članice i članove radnih grupa centara za žrtve seksualnog nasilja u okviru projekta Unapređivanje podrške ženama sa invaliditetom, koji organizacija ...IZ KRUGA – VOJVODINA sprovodi u saradnji sa Agencijom UN Women, održan je u sredu 19. septembra 2018. godine u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica.

Ključna tema seminara je prepoznavanje specifičnosti načina na koji se ostvaruju prava, odnosno, zadovoljavaju potrebe žena s invaliditetom koje su doživele nasilje u porodici, sa naglaskom na seksualno nasilje.

Kao rezultat projekta Zaustavi – zaštiti – pomozi u Vojvodini je osnovano sedam centara za žrtve seksualnog nasilja (u Novom Sadu, Subotici, Sremskoj Mitrovici, Vršcu, Zrenjaninu, Kikindi i Somboru) pri opštim bolnicama. U svakom od centara oformljena je radna grupa koju čini tim lekara i koordinatorki lokalnih ženskih organizacija. Radne grupe i osoblje su obučeni kako da postupaju u skladu sa feminističkim principima rada sa ženama u situacijama rodno zasnovanog nasilja. Kako obukom nije bio obuhvaćen položaj žena s invaliditetom, niti smernice za postupanje u slučajevima seksualnog nasilja sadrže takve informacije, jedna od projektnih aktivnosti Unapređivanja podrške ženama s invaliditetom usmerena je ka unapređenju procedura u centrima za žrtve seksualnog nasilja.

Seminar vodi Kosana Beker, konsultantkinja Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA i UN WOMEN, stručnjakinja za prava žena i intersekcijsku diskriminaciju.

U prvom delu seminara učesnicima je dat istorijski osvrt na položaj osoba s invaliditetom, kako bi stekli širu sliku o društvenim mehanizmima, predrasudama i stereotipima koji kreiraju aktuelnu poziciju žena s invaliditetom. Analizirane su rodne uloge žena s invaliditetom i pritisak kome su izložene dok ih realizuju, jer društvo, ne očekujući od njih ništa, kontinuirano primorava žene s invaliditetom da dokazuju sve ono što je za žene bez invaliditeta podrazumevano. Diskriminacija žena s invaliditetom nije samo podrvrsta rodne diskriminacije, nego kompleksna intersekcija rodne diskriminacije, diskriminacije na osnovu invaliditeta i drugih faktora. Predrasuda o neseksualnosti žena s invaliditetom otvara skriveni prostor za seksualno nasilje.

U drugom delu seminara učesnici su analizirali specifične situacije s kojima se žene s invaliditetom suočavaju u sistemima podrške i predlagali rešenja za prevazilaženje barijera (arhitektonskih, komunikacionih, mentalnih) u radu sa njima. Članovi radne grupe koji su prisustvovali seminaru imaju iskustva u radu sa ženama s invaliditetom i u pružanju prilagođene podrške oslanjaju se na sopstvene improvizacione veštine, svesni nedostatka sistemskih rešenja. Tehničko saniranje rane kao vidljive posledice nasilja daleko je od celovitog zbrinjavanja žrtve. Pružanje sveobuhvatne podrške ženama s invaliditetom nije pitanje humanosti, nego ostvarivanja ljudskih prava. Individualizacija pristupa svih profesionalaca i pružaoca usluga, kao i umrežavanje sistema u intersektorskoj saradnji, uočavaju se kao osnova za unapređenje podrške ženama s invaliditetom.

Ovaj tekst je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru regionalnog projekta “Primena normi, promena svesti”. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorkama i ne predstavljaju nužno stavove UN Women i Evropske unije.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response