Istraživanje hrvatske Udruge Roditelji u akciji: Majčinstvo i žene s invaliditetom

Posted on by Redakcija

Udruga Roditelji u akciji – Roda sprovela je istraživanje na temu majčinstva u iskustvima žena s invaliditetom. Istraživanje je sprovedeno u partnerstvu sa Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, Hrvatskim savezom slijepih i Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, a rezultati su objavljeni 2016. godine u vidu publikacije  Majčinstvo i žene s invaliditetom. Analizom rezultata istraživanja sprovedenog anketnim upitnikom koji je popunilo 100 žena s invaliditetom dobijen je uvid u stavove o majčinstvu žena s invaliditetom, a u daljnjim dubinskim intervjuima fokus je na zdravstvenoj zaštiti i drugim vidovima podrške koje su majke s invaliditetom dobile tokom trudnoće, porođaja i brige za decu. Intervjuisano je dvadeset žena  sa motornim i senzornim invaliditetom iz deset gradova Hrvatske, na temu seksualnosti, reproduktivnih prava, iskustava u majčinskoj ulozi, podrške koju dobijaju unutar svojih zajednica i radnih mogućnosti.

Žene s invaliditetom koje nemaju decu u velikom broju izjavljuju kako nemaju podršku u nastojanju da postanu majke, a one koje imaju decu suočavale su se sa nezainteresovanošću, neznanjem i diskriminatornim stavovima medicinskih radnika. Kod petine ispitanica prisutan je strah o tome da li će moći da brinu za svoje dete (što je posledica internalizovanih stereotipa). Izvore podrške pronalaze prvenstveno u partnerima i najbližima, dok se u službama podrške susreću sa osporavanjem prava. U ostvarivanju roditeljskih prava žene s invaliditetom nailaze na mnogobrojne barijere, među kojima su nedostatak informacija, finansijske podrške i personalne asistencije, kao i neadekvatna zdravstvena briga. Većina ispitanica procenjuje da nisu dovoljno informisane o pravima koja im kao ženama s invaliditetom pripadaju.  Žene se mahom informišu putem interneta, a u najmanjoj meri putem nadležnih institucija. Kada je reč o neophodnim promenama na planu roditeljskih prava žena s invaliditetom, ispitanice navode finansijsku podršku, naročito u segmentu pomagala i asistivnih tehnologija, otklanjanje predrasuda kod većinske populacije i stručnih (medicinskih) kadrova, asistenciju oko brige za dete, kao i unapređenje zdravstvene zaštite žena s invaliditetom.

Veliki broj žena nezadovoljan je medicinskim uslugama pre, za vreme i nakon porođaja, a pored opštih propusta zdravstvenog sistema, koji pogađaju žene uopšte, žene s invaliditetom suočvaju se sa nepristupačnošćiu i neadekvatnom opremom u porodilištima. Deo ispitanica navodi diskriminatorne stavove medicinskih stručnjaka o tome da li žene s invaliditetom treba da budu majke ili ne, pod pretpostavkom da invaliditet umanjuje roditeljske kompetencije. Četvrtina ispitanica opisivala je emotivno negativne situacije u koje ih stavljaju predrasude okoline:

– Kako će ona čuti dijete dok plače i dok joj priča?

–  Zašto ste joj dozvolili da rodi?

Rutinski medicinski pristup nije odgovarajući, već bi zdravstveni radnici trebalo da se prilagode individualnim potrebama svake žene uzimajući u obzir njeno stanje. Iznošenjem ličnih stavova i predrasuda, medicinski radnici neminovno utiču na odluke žena s invaliditetom o majčinstvu.

Majke s invaliditetom smatraju da njihova deca spontano prihvataju invaliditet i da su od početka senzibilisana  za različitosti:

– Mislim da ne morate djetetu objašnjavati što je to invaliditet, morate jednostavno biti mama i ne dopustiti da vas invaliditet sprečava da budete mama.

Preporuke za pružanje podrške ženama s invaliditetom i unapređenje njihovih reproduktivnih prava:

 • Zaštita dostojanstva žena s invaliditetom;
 • osvešćivanje predrasuda o majčinstvu i invalidnosti;
 • sveobuhvatna podrška koja uključuje celokupnu zajednicu, porodice žena s invaliditetom, institucije;
 • povećanje vidljivost trudnica i majki s invaliditetom;
 • edukacija zdravstvenih radnika i radnika u službama socijalne zaštite;
 • dostupnost informacija za žene s invaliditetom o reproduktivnom zdravlju i pravima;
 • aktivna uloga žena s invaliditetom u zastupanju sopstvenih prava;
 • povezivanje žena s invaliditetom i uzajamna podrška;
 • volonterski programi za pružanje podrške roditeljima s invaliditetom;
 • arhitektonska pristupačnost i pristupačnost usluga.

 

Medijski prilog je objavljen uz finansijsku podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji. Sadržaj medijskog priloga predstavljaju isključivo stavove redakcije Portala o invalidnosti i ne odražava nužno stavove UNFPA-a, Ujedinjenih nacija, niti bilo koje od pridruženih organizacija. UNFPA neće biti ni na koji način odgovoran za upotrebu, niti posledice koje proisteknu iz upotrebe informacija iz ovog medijskog priloga.

About the Author

Redakcija:

1 Comment so far. Feel free to join this conversation.

 1. Olja 04/07/2018 at 3:54 pm - Reply

  Bravo!!!!

Leave A Response