Sastanak o planiranju sprovođenja projekta „Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji”

Posted on by Redakcija

Dvodnevni sastanak pod nazivom „Planiranje implementacije projekta: Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji” održan je 11. i 12. juna u Boljevcu u organizaciji Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji. Uz predstavnice i predstavnike agencija UN koje se u okvriu svog mandata bave i pravima osoba s invaliditetom, sastanak je okupio blizu 30 učesnica i učesnika iz organizacija civilnog društva aktivnih u ovoj oblasti, nadležnih ministarstava i nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava.

Projekat „Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji” podržan je od strane UN Partnerstva za prava osoba sa invaliditetom (UNPRPD). Inicijativa UNPRPD pokrenuta je 2011. godine i okuplja sledeće agencije i tela UN: Međunarodnu organizacija rada (ILO), Kancelariju visokog komesara za ljudska prava (OHCHR), Odeljenje UN za ekonomska i socijalna pitanja (UNDESA), Program UN za razvoj (UNDP), Fond UN za decu (UNICEF), Svetsku zdravstvenu organizacija (WHO), Organizaciju UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacioni fond UN (UNFPA) i Agenciju UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women). Cilj UNPRPD je razvijanje kapaciteta interesnih grupa na državnom nivou, naročito vlada i organizacija osoba sa invaliditetom, za efikasno sprovođenje Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom.

U izveštaju UNPRPD za 2017. godinu (str. 39) navodi se da je cilj projeka „Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji” da se unapredi autonomija, mogućnost iskazivanja potreba i participacija osoba s invaliditetom, naročito osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom, kao i žena i devojčica s invaliditetom. Aktivnosti projekta usmerene su na tri tematske oblasti. Prva je jednakost pred zakonom i poslovna sposobnost osoba s invaliditetom, što podrazumeva usklađivanje državnog pravnog okvira sa članovima 12, 16 i 17 Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom. Druga je unapređenje kapaciteta žena s invaliditetom da zagovaraju svoja prava i time dovedu do promene svesti i preovlađujuće kulture u odnosu prema njima. Konačno, projekat će poslodavce podržati prilikom razvoja inovativnih modela zapošljavanja osoba s invaliditetom.

…IZ KRUGA – VOJVODINA će u okviru projekta „Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji” biti uključena u prikupljanje informacija potrebnih za sprovođenje istraživanja o reproduktivnom zdravlju žena s invaliditetom u Srbiji u saradnji sa Populacionim fondom UN (UNFPA). Ankica Dragin, predstavnica …IZ KRUGA – VOJVODINA na ovom sastanku i jedna od članica tima koji će za potrebe pomenutog istraživanja prikupljati podatke na terenu, učestvovala je u radu grupe koja se bavila pravima žena i devojčica s invaliditetom.

About the Author

Redakcija: