Paket za pozivanje na ODGOVORNOst: novi resurs za aktivistkinje u oblasti invalidnosti

Posted on by Redakcija

Organizacija Women Enabled International (WEI), koja se bavi zagovaranjem ljudskih prava žena sa i bez invaliditeta, razvila je i objavila novi resurs za aktivistkinje i organizacije u oblasti invalidnosti pod nazivom Paket za pozivanje na ODGOVORNOst (accountABILITY Toolkit). Paket je promovisan tokom 62. sednice Komisije o položaju žena, operativnog tela Ekonomskog i socijalnog saveta UN, koja se održava od 12. do 23. marta 2018. u sedištu UN u Njujorku.

Cilj primene novopredstavljenog Paketa je osnaživanje aktivistkinja i organizacija da koriste mehanizme UN kako bi se obezbedilo postupanje nadležnih, odnosno odgovornih instanci u slučajevima kršenja ljudskih prava žena sa invaliditetom. Uz to, Paket podstiče aktivistkinje da zagovaraju da sve izjave, preporuke, zapažanja i smernice UN uključe perspektivu rodnosti i invalidnosti.

Učiniti iskustva i glasove žena i devojčica sa invaliditetom vidljivim u okviru UN sistema ljudskih prava je presudno za mogućnost da se države članice pozivaju na odgovornost po pitanju svojih obaveza u oblasti ljudskih prava i unapređivanja prava žena i devojčica sa invaliditetom u celom svetu”, ističe Stefani Ortoleva, predsednica i izvršna direktorka WEI, povodom objavljivanja ovog paketa.

Dr Aša Hans, članica Uravnog odbora WEI iz Indije, ovim povodom kaže sledeće: „Paket za pozivanje na ODGOVORNOst je inovativni i do sada nepostojeći resurs koristan aktivistkinjama i aktivistima širom sveta koji ostvarivanje, zaštitu i unapređivanje prava žena sa invalididtetom zagovaraju pred ili u odnosu na UN.”

U XXI veku žene širom sveta još uvek doživljavaju rodno zasnovano nasilje i diskriminaciju koja onemogućava ostvarivanje njihovih ljudskih prava u punom obimu. Štaviše, žene i devojčice sa invaliditetom, koje čine 20 posto žena i devojčica u svetu, susreću se sa višestrukim i uzajamno prepletenim oblicima diskriminacije na osnovu njihovog roda, telesnih, senzornih ili mentalnih sposobnosti. Velika učestalost rodno zasnovanog nasilja, nemogućnost pristupa pravdi, uskraćivanje informacija o seksualnom ili reproduktivnom zdravlju, materijalnih dobara i usluga su naročito podmukli pojavni oblici diskriminacije kojoj su izložene žene i devojčice sa invaliditetom.

Paket za pozivanje na ODGOVORNOst sadrži niz uputstava o postupcima i grupisane podatke u vezi sa tim kako organizovati i sprovoditi proces javnog zagovaranja u okviru sistema ljudskih prava UN. U okviru njega nalazi se i sažeta analiza standarda ljudskih prava UN u vezi sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima, kao i pravu na život bez rodno zasnovanog nasilja. Pored toga, Paket za pozivanje na ODGOVORNOst sadrži i tri kratka sažetka sa podacima koji rezimiraju načine na koje predstavnice organizacija civilnog društva mogu osmisliti aktivnosti u odnosu na: razna tela, posebne postupke u okviru sistema UN i na mehanizam Unverzalnog periodičnog pregleda.

Izvor: Women Enabled International

Ovaj tekst je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru regionalnog projekta “Primena normi, promena svesti”. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorkama i ne predstavljaju nužno stavove UN Women i Evropske unije.

About the Author

Redakcija: