Pristupačnost saobraćajnog sistema: Anketa

Posted on by Redakcija

Gradska uprava za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada sprovodi istraživanje radi izrade studije saobraćaja, pod nazivom: Primena koncepta pristupačnosti na javnim saobraćajnim površinama i u javnom prevozu iz ugla bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada.

Izrada navedene studije definisana je planom i programom Gradske uprave za saobraćaj i puteve za 2017. godinu.

Osnovni cilj navedene studije jeste da ponudi različite mogućnosti i rešenja za unapređenje pristupačnosti saobraćajnog sistema i da poveća učešće i mobilnost osoba sa invaliditetom u saobraćajnom sistemu Grada Novog Sada.

Uzmite učešća u istraživanju popunjavanjem anketnih obrazaca i davanjem svojih sugestija i predloga. Vaši odgovori, komentari i sugestije doprineće boljem razumevanju osnovnih zakonitosti i karakteristika kretanja osoba sa invaliditetom, njihovog načina učešća u saobraćaju i njihovih potrebe za kretanjem u toku dana. Pristupačni saobraćaj važan je za sve, a učešćem u istraživanju doprinosite da se  saobraćaj u Novom Sadu u većoj meri prilagodi osobama sa invaliditetom.

Popunite anketu na sledećem linku:

Upitnik za osobe sa invaliditetom – individualni dnevnik kretanja

Učešće u anketiranju je anonimno i dobrovoljno, a dobijeni podaci biće korišćeni isključivo u svrhu izrade navedene studije.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response