Informatičke tehnologije u ostvarivanju jednakosti osoba sa invaliditetom

Posted on by Marijana Čanak

Konferencija za štampu na kojoj su saopšteni rezultati istraživanja Centra za industrijske odnose iz Beograda na temu upotrebe informatičkih tehnologija u ostvarivanju jednakosti osoba sa invaliditetom u održana je u ponedeljak, 26. septembra 2016. u Hotelu Crystal u Beogradu.

Istraživanje je realizovano uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijala pitanja Republike Srbije, kao sastavni deo politike Vlade na kritičkom analiziranju pravnog i političkog okvira i društvene prakse unapređenja položaja osoba sa invaliditetom. Šira društvena javnost nedovoljno je informisana o društvenom položaju i pravima osoba sa invaliditetom, uključujući i aspekt korišćenja informatičkih tehnologija – stoji u najavi konferencije na koju su pored medija pozvani predstavnici nevladinih organizacija, udruženja osoba sa invaliditetom i sindikata (svih onih koji su ujedno i doprineli ovom istraživanju).

radna-atmosfera-konferencije

Ispred istraživačkog tima, konferenciju je vodio dr Darko Marinković, profesor društveno-humanističkih nauka (sociologije, upravljanja krizama i konfliktima, etike, industrijskih odnosa) i direktor Centra za industrijske odnose, koji se bavi svim aspektima unapređivanja položaja sveta rada. Upravo u tom kontekstu Centar istražuje pitanja jednakih mogućnosti i zapošljivosti osoba sa invaliditetom. Uz prof. dr Darka Marinkovića, za sprovođenje istraživanja zaslužna je Bojana Vignjević, projekt menadžerka. Objektivni domet ovog projekta bio je da evidentira i na novi način otvori određena pitanja o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, kao i o mogućnostima, ulogama i funkcijama informatičkih tehnologija u tom procesu.

Odnos drževne politike i društva prema osobama sa invaliditetom jedan je od lakmus papira opšteg stanja u društvu – istakao je dr Marinković.

Dr Marinković je objasnio da je tema po svojoj prirodi multidisciplinarna i da ostvarivanje radnih prava osoba sa invaliditetom sadrži (barem) dve ključne komponente: koncept ljudskih prava i jednakih mogućnosti, kao i ekonomski aspekt. Ulaganje u razvoj radnih sposobnosti, kao sigurnosne baze za dostojanstven i ekonomski nezavistan život, ima neizmernu važnost i sa psihološkog apsekta.

Dr Darko Marinković

Dr Darko Marinković

–  Informatičke tehnologije su promenile svet, što je vidljiva i neosporna činjenica. Ta promena ujedno se manifestuje i na promenama na nivou individualnog ponašanja, stanja svesti, sistema ličnih i društvenih vrednosti. Kada govorimo u upotebi informatičkih tehnologija, ne govorimo samo o sedenju ispred kompjutera, korišćenju ofis paketa i internet pretrage. Važno je imati na umu sve mogućnosti informatičkih tehnologija sa stanovišta razvoja stvaralačkih sposobnosti ljudskog uma i ruku. U tom kontekstu trebalo bi gledati na mogućnosti za unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom. Međutim, napredak na ovom planu ne možemo očekivati ako ljudska prava u celini nisu razvijena. Bilo koji aspekt unapređivanja položaja osoba sa invaliditetom teško može da se ostvari izvan poboljšanja ukupnih mogućnosti položaja i prava zaposlenih. Informatičke tehnologije otvorile su niz novih izazova: ekspanzija sektora usluga, rada od kuće, projekata na određeno vreme. Fleksibilni oblici zapošljavanja danas se neretko zloupotrebljavaju, u smislu smanjivanja radnih i socijalni prava, kao i same zarade. Osobe sa invaliditetom posebno su izložene ovim rizicima. Zato je neophodno graditi funkcionalne mehanizme koji omogućuju osobama sa invaliditetom da razvijaju svoje stvaralačke i radne kapacitete – obrazložio je dr Marinković.

Istraživanje koje je sprovedno je pripremno, a korišćena je istraživačka metoda intervjua sa kvalifikovanim javnim mnjenjem. Upitinik je u osnovi obuhvatio nekoliko grupa pitanja: procena sopstvenog materijalno-socijalnog položaja, uslovi za razvoj, korišćenje informatičkih tehnologija (počevši od ukupnog stanja informatičke pismenosti).

Svi akteri projekta složni su u tome da mogućnosti informatičkih tehnologija nisu dovoljno iskorišćene i da je srž svakog problema uvek u predrasudama.

– Kada se raščisti pogrešna mentalna predstava, lako je krenuti u tehničku realizaciju – zaključuje dr Marinković.

izvod-iz-istrazivanjaizvod2

Izvod iz istraživanja

Neki od odgovora ispitanika na pitanje o tri najveća problema osoba sa invaliditetom:

 • niska stopa zapošljavanja i neprilagođenost poslova njihovoj radnoj sposobnosti;
 • nemogućnost stupanja u stalni radni odnos (diskriminacija na osnovu invaliditeta);
 • nezainteresovanost  poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
 • nedostatak adekvatnih poslova za osobe sa invaliditetom;
 • manje plate u odnosu na većinsku populaciju;
 • arhitektonske barijere kao prepreka obrazovanju;
 • nedovoljna informisanost
 •  ………………………………

upotreba-it-za-osiViše od polovine ispitanika smatra da informatičke tehnologije u velikoj meri mogu da doprinesu ostvarivanju jednakosti osoba sa invaliditetom. Neki od mogućih predloga mera da bi se to ostvarilo:

 • osavremenjena upotreba informatičkih tehnologija i prilagođavanje mogućnostima osoba sa invaliditetom;
 • izdvajanje sredstava za pružanje usluge ličnog pratioca u obrazovnom sistemu;
 • pravo na rad od kuće;
 • smanjenje arhitektonskih barijera;
 • poboljšanje umreženosti i komunikacije između osoba sa invaliditetom i funkcionera koji odlučuju o njihovoj društvenoj poziciji;
 • bolja informisanost opšte populacije i izgradnja solidarnosti…

Uz istraživanje data je i studija slučaja preduzeća DES Novi Sad. DES je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje za rad i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i osoba sa oštećenjem sluha, sa statusom preduzeća od posebnog društvenog interesa. Studija slučaja data je kao primer dobrog iskustva socijalnog preduzetništva, sa idejom da dobri primeru podstiču još dobrih primera.

About the Author

Leave A Response