Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) rodno zasnovano i nasilje u porodici...

Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) objavio je nedavno studiju pod nazivom „Mladi sa invaliditetom: globalna studija o sprečavanju rodno zasnovanog...

Rodno zasnovano nasilje se odnosi na nasilje nad pojedincima ili grupama na osnovu njihovog roda. To je izraz nejednakosti moći između rodova i načina...

Koordinatorka SOS službe organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA je prisustvovala predstavljanju rezultata istraživanja  Mapiranje usluga podrške za...

Svetska zdravstvena organizacija navodi da su stope nasilja 4 do 10 puta veće među osobama sa invaliditetom nego među osobama bez invaliditeta. Konsultacije...