Koordinatorka SOS službe, Ivana Zelić, ispred Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA vodila je vebinar Senzibilizacija tumača znakovnog jezika...

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA organizovala je dvodnevnu onlajn obuku Pristupačnost usluga zaštite od nasilja...

Najveća prepreka ženama s invaliditetom da pristupe servisima podrške u Srbiji je nedostatak informacija o tome šta je rodno zasnovano nasilje i znanja...

U okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji Organizacija …IZ KRUGA...

Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost...