Najveća prepreka ženama s invaliditetom da pristupe servisima podrške u Srbiji je nedostatak informacija o tome šta je rodno zasnovano nasilje i znanja...

U okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji Organizacija …IZ KRUGA...

Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost...

U periodu pandemije korona virusa, kao i u procesu izlaska iz nje, važno je da osnovna zaštitna sredstva budu dostupna svima. U mnogobrojnim ustanovama...

Jedno od kompleksnih pitanja u slučajevima prijavljivanja nasilja je: da li da žena obelodani da ima nevidljivi invaliditet (hroničnu bolest, depresiju,...