The pandemic significantly affects the everyday activities of individuals, and we all depend on experts, crisis teams and politicians who create legal...

Pandemija ima veliki uticaj na svakodnevne živote pojedinaca, a svi zavisimo od stručnjaka, kriznih timova i političara koji kreiraju zakonske mere...