You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Usluge podrške ženama iz marginalizovanih grupa koje su preživele rodno zasnovano nasilje treba osmisliti na poseban način. Podrška koja im se pruža bi trebalo da kod svake žene umanjuje uticaj upravo onih faktora zbog kojih je ona najviše pogođena nasiljem. Zbog toga su posebno značajne specijalizovane...

U okviru dvogodišnjeg projekta pod nazivom Podrška organizacijama civilnog društva u pružanju usluga ženama i devojčicama koje su preživele nasilje,...

Više od  bilion ljudi širom sveta ima invaliditet. Od toga je oko 100 miliona dece s invaliditetom. Na svako dete ubijeno u ratu, troje biva povređeno...

Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) rodno zasnovano i nasilje u porodici...

Sudionice programa „Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima“ kojeg implementira Humanity in Action Bosne i Hercegovine...