Šta je univerzalni dizajn u učenju?

Posted on by Redakcija

Univerzalni dizajn u učenju je način razmišljanja o podučavanju i učenju koji doprinosi tome da svi učenici imaju jednake mogućnosti za uspeh. To je pristup koji nudi fleksibilnost u načinu na koji učenici pristupaju edukativnom materijalu, angažuju se oko njega i pokazuju šta znaju. Razvoj nastavnog plana na ovaj način pomaže svoj deci, kao i deci sa kognitivnim razlikama.

Da bismo razumeli šta je univerzalni dizajn u učenju, od koristi je da znamo šta on nije. Reč univerzalni možda zvuči kao da se radi o iznalaženju jedinstvenog načina za podučavanje sve dece. Univerzalni dizajn u učenju zapravo je pristup suprotan tome.

Cilj univerzalnog dizajna u učenju je da se primenjuju različite metode podučavanja kako bi se uklonile prepreke učenju, a učenicima pružile jednake prilike da postignu uspeh. Reč je o fleksibilnom pristupu i prilagođavanju prema svakom pojedinačnom učeniku, njegovim snagama i potrebama. Zato je univerzalni dizajn u učenju od koristi za svu decu. Njime se ne targetiraju deca koja razmišljaju ili uče drugačije, ali jeste od koristi za decu sa takvim izazovima, uključujući i one koji nemaju zvaničnu dijagnozu.

Primeri univerzalnog dizajna prisutni su u svakodnevnom životu: podnapisi, automatska vrata, pristupačne opcije na pametnim telefonima… Sve to je od koristi osobama s invaliditetom, ali i svima drugima. Na primer, podnapisi na televizijskom programu omogućuju gluvim osobama da prate ono što se izgovara u programu, ali su ujedno od koristi za svakoga. Ako ste ikada pokušali da pratite vesti ili utakmicu u bučnom restoranu, verovatno to ne biste uspeli bez podnapisa.

Univerzalni dizajn u učenju omogućuje istu vrstu fleksibilnosti u učionicama. Primenom principa univerzalnog dizajna, učitelji mogu dati efikasne instrukcije diverzivnoj grupi učenika, tako što rade na izgradnji fleksibilnosti u načinu na koji učenici pristupaju informacijama i načinu na koji demonstriraju znanje.

Tri glavna principa univerzalnog dizajna u učenju

Univerzalni dizajn u učenju je okvir za razvoj nastavnog plana i procene na osnovu tri glavna principa:

Izlaganje: Univerzalni dizajn preporučuje da se informacije obezbede u različitim formatima. Na primer, tekstualni udžbenici su prvenstveno vizualni. Obezbeđivanje tekstualnog, audio, video materijala, kao i mogućnosti praktičnog učenja, daje svoj deci priliku da pristupe materijalu koji je najprikladniji njihovim sposobnostima i stilu učenja.

Akcija i izražavanje: Univerzalni dizajn predlaže više od jednog načina za interakciju sa edukativnim materijalom, kao i za demonstriranje naučenog. Na primer, učenici mogu da biraju između usmenog izlaganja, pismenog testa ili grupnog projekta.

Angažovanje: Univerzalni dizajn ohrabruje učitelje da traže višestruke načine da motivišu učenike. Jedan od primera za održavanje motivisanosti učenika je dati im mogućnost izbora i ponuditi zadatke koji su za njih važni. Druga strategija je izgradnja veština kroz igru i omogućavanje slobodnog kretanja po učionici.

Kognitivne razlike i unuverzalni dizajn u učenju

Univerzalni dizajn pomaže svim učenicima, ali postoje načini koji su posebno od koristi deci sa kognitivnim razlikama.

  • Univerzalni dizajn čini učenje pristupačnim u učionicama opšteg obrazovanja, gde većina dece sa kognitivnim razlikama provodi školske dane.
  • Predstavlja informacije na načine kojima se one prilagođavaju učeniku, umesto da traži od učenika da se prilagodi informacijama.
  • Omogućuje deci više od jednog načina za interakciju sa edukativnim materijalima. Gradi fleksibilnost koja olakšava deci da koriste svoje snage i da rade na slabostima.
  • Smanjuje stigmu. Dajući različite mogućnosti svim učenicima, univerzalni dizajn ne izdvaja nekoliko učenika koji su dobili individualne nastavne planove.

Univerzalni dizajn u učenju prezentuje edukativne sadržaje putem više različitih formata, ohrabruje nastavnike da ponude više načina za proveru znanja čime se stiče preciznija slika o tome koliko učenici zaista znaju i iznalazi različite načine za kontinuirano motivisanje učenika.

https://www.understood.org/

About the Author

Redakcija:

Leave A Response