Konferencija “Prepreke u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava”

Posted on by Redakcija

…IZ KRUGA — VOJVODINA je u ponedel­jak 3. avgus­ta 2020. godine od 18.00 do 19.30 orga­ni­zo­vala onla­jn kon­fer­en­ci­ju Prepreke u ost­vari­van­ju sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va.

Kon­fer­en­ci­ja je orga­ni­zo­vana u okviru pro­jek­ta Izgrad­n­ja kapacite­ta žena sa inva­lidite­tom za zago­varan­je nji­hovih sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va u pet opšti­na u Srbi­ji: Užicu, Raškoj, Temer­inu, Kragu­jevcu i Vran­ju. Pro­jekat se real­izu­je u sarad­nji sa Pop­u­la­cionim fon­dom Ujed­in­jenih naci­ja UNFPA i ima za cilj da osnaži žene s inva­lidite­tom za samoza­s­tu­pan­je i aktivno zago­varan­je svo­jih sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va.

Kon­fer­en­ci­ju je otvo­rila tren­er­ka na pro­jek­tu, Miladin­ka Mija­tović. Poz­drav­i­la je učes­nice, zah­valila se na dosadašn­jem nji­hovom aktivnom učešću u pro­jek­tu, pred­stavi­la agen­du kon­fer­en­ci­je i najav­i­la da će kon­fer­en­ci­ju mod­eri­rati Ivana Zelić i na znakovni jezik pre­vodi­ti Nina Bara­novs­ki. Učes­ni­ca­ma se na početku kratko obrati­la i pred­stavni­ca Pop­u­la­cionog fon­da Ujed­in­jenih naci­ja UNFPA, Neve­na Šović.

Na kon­fer­en­ci­ji je učestvo­va­lo 53 učes­ni­ca sa različitim vrsta­ma inva­lidite­ta, polazni­ca onla­jn treninga o zago­varan­ju sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va iz Raške, Teme­ri­na, Uži­ca i Vran­ja.

Grupe žena sa inva­lidite­tom koje su pratile tren­ing formi­rane su u sarad­nji sa lokalnim udružen­ji­ma: Udružen­je cere­bralne i deči­je par­al­ize, Užice; Udružen­je oso­ba sa inva­lidite­tom Srna, Raš­ka; Udružen­je građana Kap, Temerin i Udružen­ja Mul­ti­ple skleroze i Odbor za ljud­s­ka pra­va, Vran­je. Tokom prethod­na tri mese­ca kroz deset onla­jn sus­re­ta stek­le su znan­ja o sek­su­al­nom i repro­duk­tivnom zdravlju i prav­i­ma, zakon­skom okviru, dos­tup­nos­ti zdravstvenih ustano­va, poj­mu i mod­e­li­ma invalid­nos­ti, jeziku i ter­mi­nologi­ja i meto­dama zago­varan­ja. Jedan od zadata­ka učes­ni­ca treninga bio je da mapi­ra­ju prepreke u ost­vari­van­ju sek­su­al­nih i repro­duk­tivnih pra­va i javno ih prezen­tu­ju.

Na kon­fer­en­ci­je su pred­stavnice udružen­ja kroz prezentaci­je i kratke fil­move pred­stavile situaci­ju u svo­jim opšti­na­ma i prepreke sa koji­ma se svakod­nevno suočava­ju u pris­tupu insti­tu­ci­ja­ma usluga­ma zaštite sek­su­alnog i repro­duk­tivnog zdravl­ja i pra­va.

Nakon pred­stavl­jan­ja pred­stavni­ca gru­pa, u polusat­noj diskusi­ji učes­nice su raz­men­ji­vale utiske o prezentaci­ja­ma i fil­movi­ma i svo­ja iskust­va tokom mapi­ran­ja.

Orga­ni­zaci­ja …IZ KRUGA — VOJVODINA je u prethod­na tri mese­ca uspela da odgov­ori na bro­jne iza­zove usled pan­demi­je korona virusa. Rad sa učes­ni­ca­ma pro­jek­ta odvi­jao se onla­jn i uspešno su real­i­zo­vane sve plani­rane aktivnos­ti.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response