Ljudska prava i intersekcija roda i invalidnosti tokom pandemije

Posted on by Redakcija

Organizacija Women Enabled International (WEI) prepoznaje specifičnosti uticaja pandemije korona virusa na zdravlje i bezbednost žena, nebinarnih i transrodnih osoba sa invaliditetom. Zbog toga WEI konsultuje pojedince i organizacije širom sveta, čiji je rad usmeren na intersekciju roda i invalidnosti, kako bi se stekla celovita slika o uticajima pandemije na ovu zajednicu i kako bismo bili informisani o njihovim zagovaračkim akcijama.

Da bismo saznali više o iskustvima i izazovima s kojima se ova zajednica suočava tokom aktuelnen krize, WEI pokreće istraživanje za žene, nebinarne i transrodne osobe s invaliditetom.

Istraživački upitnik dostupan je na engleskom i španskom jeziku. Možete ga popuniti na sledećim linkovima:

Ključne tačke izjave o ljudskim pravima osoba na intersekciji roda i invalidnosti tokom pandemija kovida

  • rešavanje rodno zasnovanog nasilja na presecima roda i invalidnosti;
  • ispunjavanje bazičnih potreba i obezbeđivanje pristupačnog zaposlenja i obrazovanja;
  • zabrana uskraćivanja zdravstvene nege na osnovu roda, invalidnosti ili starosi, kao i osiguravanje pristupačnih tretmana i testova na kovid;
  • obezbeđivanje pristupačnih zdravstvenih usluga koje se tiču seksualnog i reproduktivnog zdravlja;
  • pristupačnost servisa podrške;
  • učešće žena, nebinarnih i transrodnih osoba s invaliditetom u odgovoru na kovid.

WEI će zajedno sa partnerskim organizacijama koristiti navedenu izjavu kako bi se informisala državna tela SAD-a, tela Ujedinjenih nacija, stručnjaci za ljudska prava, organizacije civilnog društva i filantropske institucije, o problemima koji pogađaju osobe na intersekciji roda i invalidnosti, da bi se obezbedile smernice i akcije za očuvanje njihovih ljudskih prava.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response