Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Posted on by Redakcija

Od 1992. godine Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se 3. decembra u celom svetu. Tema ovogodišnjeg Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je “Osnaživanje osoba sa invaliditetom i obezbeđivanje inkluzivnosti i jednakosti“. Tema je usmerena na osnaživanje osoba sa invaliditetom za inkluzivan, pravičan i održiv razvoj predviđen u Agendi održivog razvoja 2030.

Agenda 2030, koja “nikoga ne ostavlja iza sebe“, predstavlja ambiciozan plan delovanja međunarodne zajednice u pravcu mirnog i prosperitetnog sveta, u kom se kao osnovni princip primenjuje dostojanstvo individue i ravnopravnost među ljudima u svakoj od tri oblasti rada Ujedinjenih nacija:  razvoj, ljudska prava i mir i sigurnost. Od presudnog je značaja da se osigura puna i ravnopravna participacija osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i stvori pristupačno okruženje za osobe sa invaliditetom.

Dvanaest godina nakon usvajanja Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, međunarodna zajednica zagovara obaveze Konvencije na ovogodišnjem Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom afirmacijom fundamentalne uloge koju osobe sa invaliditetom igraju u izgradnji inkluzivnog društava za sve. Međunarodna zajednica ističe da su osobe sa invaliditetom u nepovoljnijem položaju u odnosu na opštu populaciju u pogledu većine ciljeva održivog razvoja. Neophodna je konkretna akcija  da bi se situacija osoba sa invaliditetom učinila vidljivom u kreiranju politika, a osnovno je da prepoznamo potencijal osoba sa invaliditetom kao onaj koji doprinosi razvoju društva.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response