U 10 gradova u Srbiji Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje...

Profesionalci koji rade sa ženama sa invaliditetom trebalo bi da umeju da prepoznaju znake nasilja. Takođe je važno da preispitaju sopstvene stavove...

Usluge podrške ženama iz marginalizovanih grupa koje su preživele rodno zasnovano nasilje treba osmisliti na poseban način. Podrška koja im se pruža...