Peta u nizu fokus grupa koje Organizacija … IZ KRUGA – VOJVODINA sprovodi u saradnji sa UN WOMEN u okviru projekta Podrška organizacijama...

Koliko su usluge SOS službi dostupne ženama s invaliditetom i kako to vide konsultantkinje koje im pružaju podršku u situacijama nasilja? Pet konsultantkinja...

Šta je seksualno nasilje? Seksualno nasilje je zločin zasnovan na moći i kontroli, pri čemu se seks upotrebljava kao oružje. Seksualno nasilje podrazumeva...

U okviru projekta Žene za žene – za život bez nasilja koji realizuje Mreža Žena protiv nasilja, uz finansijsku podršku Kvinna till Kvinna fondacije,...

Istraživanje Pristup specijalizovanim uslugama podrške za žene s invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja sprovedeno je u četiri evropske zemlje (Island,...