Smernice za centre za socijalni rad: Unapređenje prakse u sistemu socijalne zaštite u Srbiji

Posted on by Redakcija

Publikacija Smernice za centre za socijalni rad nastala je kao rezultat rada tima stručnjakinja i stručnjaka, koji su uvažavajući rezultate kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja sprovedenog na oko 110 centara za socijalni rad i zaposlenih u njima u periodu od juna do septembra 2019. godine detektovali ključne prepreke u sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji i efikasnom radu centara za socijalni rad u sprovođenju politike ustanovljavanja i lišenja poslovne sposobnosti građana i građanki Srbije.

Naime, jedan od najvećih problema kada su ljudska prava u Srbiji je upravo lišenje poslovne sposobnosti. Gubitkom poslovne sposobnosti naši sugrađani prestaju da budu ravnopravni građani i postaju subjekti o čijem životu odlučuje neko drugi, ograničavajući im ili čak onemogućavajući i čitav niz drugih građanskih, političkih, ekonomskih i socijalnih prava.

Istraživanje je pokazalo da više od polovine predloga za lišenje poslovne sposobnosti dolazi od centara za socijalni rad, kao i da su centri češće predlagači kada su u pitanju mlade osobe.

Posebno zabrinjava činjenica da je od 80 podnetih predloga za produženje roditeljskog prava tokom 2018. godine, čak 74 podneto za osobe starosti 18-25 godina, iako prema važećim zakonima u Srbiji građani postaju punoletni sa 18 godina i punoletstvom stiču poslovnu sposobnost, odnosno, prestaje roditeljsko pravo prema njima.

Stoga, centri za socijalni rad predstavljaju važnu – ako ne i najvažniju – kariku u sistemu socijalne zaštite u Srbiji, iako direktno ne donose odluku o lišenju poslovne sposobnosti, već to čini sud u vanparničnom postupku.

Centri za socijalni rad su prva adresa na koju će pokucati naši sugrađani sa mentalnim teškoćama i invaliditetom i njihove porodice i time je odgovornost zaposlenih u centrima još i veća, pogotovo na polju pravovremenog informisanja građana u smeru zaštite njihovih prava i mogućnosti da ih ostvare.

Rezultate istraživanja, uočene teškoće i probleme, kao i preporuke za njihovo prevazilaženje objedinjene su u publikaciji: Smernice za centre za socijalni rad.

MDRI Serbia

About the Author

Redakcija:

Leave A Response