Publikacija “Dizajn za sve na turističkim destinacijama”

Posted on by Redakcija

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Centar za novi dizajn objavili su prevod publikacije Dizajn za sve na turističkim destinacijama, koju je pripremila Mreža Evropskog koncepta pristupačnosti (European Concept for Accessibility Network – EuCAN). EuCAN je otvorena mreža stručnjaka/inja i zagovornika/ca koji su uspostavili mrežu kako bi promovisali i podržali primenu pristupa dizajn za sve.

O publikaciji

Ističemo pristup zasnovan na tržištu jer je malo poznat. Smatramo da održavanjem konstantne svesti o tržištu ojačavamo pristup rešavanju problema koji odgovara najboljim poslovnim i vladinim potezima usmerenim ka usluživanju korisnika. Druga mogućnost, donošenje obavezne saglasnosti, ponekad pokreće odbrambenu reakciju. To može dovesti do toga da se naše tržište marginalizuje kao rizično za upravljanje, a ne da se posmatra kao profitabilno. (Scott Rains, 1956–2016)

Ljudi imaju različite kapacitete i ograničenja, ali svi imaju želju da u potpunosti učestvuju u društvu. U prošlosti se očekivalo da se osoba odrekne ličnih ciljeva kada se činilo da su organizacione ili mogućnosti okruženja, koje bi dovele do dostizanja tih ciljeva, preteške ili čak nerealne. Danas imamo tehnička i organizaciona sredstva za prevazilaženje mnogih barijera, a istovremeno je i sloboda ličnog donošenja odluka osigurana skupom zakona o zabrani diskriminacije.

Ipak, uprkos ovako ohrabrujućoj situaciji, mnogim ljudima je još uvek teško da uživaju u slobodi kretanja i spontanom donošenju odluka. Razlog za ovo je mnoštvo poteškoća koje se javljaju u procesu kombinovanja različitih vrsta usluga. Pružanje informacija, prevoz, pristupačnost, asistencija, uživanje, prilagođavanje, izbor, itd. treba da budu planirani tako da mogu da ispune raznovrsna očekivanja različitih korisnika. Ako pružalac usluge nije napravio plan koji predviđa različite korisnike, ta usluga neće biti dostupna svima onima koji žele da je koriste.

Ako se na turističkoj destinaciji većina usluga planira odvojeno i ukoliko usluge nisu međusobno povezane, postoji rizik da veliki broj korisnika ne doživi tu destinaciju kao atraktivnu, a samim tim, pružaoci usluga neće biti u poziciji da prodaju svoj proizvod.

Danas društveno razmišljanje više ne može biti odvojeno od ekonomskog razmišljanja.

Politike Evropske unije imaju za cilj konsolidovanje unutrašnjeg tržišta i društvene jednakosti. Turističke destinacije imaju potencijal da postavljaju standarde za takve politike i da pokažu da zarada i odgovaranje na ljudske potrebe nisu kontradiktorni.

Recept za postizanje tog cilja je Dizajn za sve.

Nekoliko destinacija širom Evrope i sveta izabrale su pristup Dizajn za sve za optimizaciju dostupnih usluga, a čini se da su ishodi dovoljno pozitivni da bi ih ohrabrili da i dalje prate taj pristup, kao što je opisano u studijama slučaja prezentovanim u ovoj publikaciji.

Francesc Aragall, Peter Neumann, Silvio Sagramola

Link za preuzimanje publikacije

About the Author

Redakcija:

Leave A Response