12 činjenica o nasilju prema ženama s invaliditetom

Posted on by Redakcija

1. Nasilje prema ženama s invaliditetom nije samo podvrsta rodno zasnovanog nasilja, već intersekcijska kategorija nasilja zasnovanog na preplitanju roda i invalidnosti, što žene s invaliditetom stavlja pod visok rizik od nasilja.

2. Žene s invaliditetom doživljavaju širi opseg psihičkog i seksualnog nasilja: od strane personalnih asistenata i pružaoca (zdravstvenih) usluga, kao i visok stupanj emocionalne zloupotrebe, kako od strane članova porodice, tako i od strane potpunih neznanaca. Uskraćivanje upotrebe kolica, štapa, respiratora i drugih asistivnih uređaja takođe je jedan od oblika nasilja na ženama s invaliditetom.

3. Gotovo da nema literature koja se bavi rizicima od nasilja, autentičnim iskustvima žena s invaliditetom, barijerama sa kojima se suočavaju prilikom traženja podrške. Zanemarivanje ovih pitanja doprinosi nevidljivosti viktimizacije žena s invaliditetom.

4. Žene s invaliditetom doživljavaju zanemarivanje, fizičko nasilje, seksualne napade, psihičko nasilje i finansijsku eksploataciju.

5. Žene i devojčice s invaliditetom su pod visokim rizikom rodno zasnovanog i drugih oblika nasilja, usled stereotipa koji infantilizuju, dehumanizuju i izoluju žene s invaliditetom, čineći ih ranjivim i izlažući ih različitim oblicima nasilja, među kojima je i institucionalno nasilje.

6. Osobe sa mentalnim ili razvojnim invaliditetom su četiri puta više izložene nasilju u odnosu na opštu populaciju.

7. Žene s invaliditetom izložene su dodatnim rizicima da dožive nasilje od strane pružaoca usluga koje su u direktnoj vezi sa njenim invaliditetom.

8. Žene s invaliditetom doživljavaju seksualno nasilje u različitim formama: narušavanje privatnosti, vezivanje, zatvaranje u samicu gde ponovo oživljava traumu silovanja, silovanje od strane osoblja i drugih stanara u ustanovama, prinudni abortusi i prisilna sterilizacija.

9. Studije potvrđuju da je kod žena s invaliditetom verovatnoća da dožive seksualno zlostavljanje četiri puta veća u odnosu na žene bez invaliditeta.

10. Nasilje u vezama ostaje neotkriveno, jer se polazi od pretpostavke da žena s invaliditetom ne stupa u partnerske odnose.

11. Verovatnoća da osoba s invaliditetom doživi nasilje od strane partnera je između 50% i 100%.

12. U odnosu na druge žene, kod žena s invaliditetom je 2,5 puta veća verovatnoća da će njihov muški partner da se ponaša na patrijarhalno dominantan način i da će se prema njoj odnositi kao prema seksualnom vlasništvu.

IZVOR: http://www.dawncanada.net/issues/issues/fact-sheets-2/violence/

Ovaj tekst je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru regionalnog projekta “Primena normi, promena svesti”. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorkama i ne predstavljaju nužno stavove UN Women i Evropske unije.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response