Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu

Posted on by Redakcija

Forum mladih sa invaliditetom inkluzijauzaposljavanju i SeConS grupa za razvojnu inicijativu organizuju prezentaciju rezultata istraživanja Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu prema sledećem programu:

SeConS grupa za razvojnu inicijativu:
Prezentacija i analiza rezultata istraživanja

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom:
Položaj studenata sa hendikepom u sistemu visokog obrazovanja

Nacionalna služba za zapošlјavanje
Rezultati mera aktivne politike zapošlјavanja mladih sa invaliditetom

Diskusija i zaklјučci

Prezentacija će se održati u Beogradu (Terazije 23, drugi sprat, sala Soko Štark) u utorak, 8. novembra 2016. godine, od 11.00 do 13.00 sati.

Istraživanje Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu realizovala je SeConS grupa za razvojnu inicijativu u okviru projekta Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju – podrška mladima sa invaliditetom. Projekat sprovodi Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošlјavanje i SeConS grupom za razvojnu inicijativu, a u saradnji sa Unijom poslodavaca Srbije, Privrednom komorom Srbije i Udruženjem poslovnih konsultanata i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta.

Istraživanju se pristupilo zbog toga što u Srbiji ne postoje podaci o položaju mladih sa invaliditetom na tržištu rada za period od donošenja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošlјavanju osoba sa invaliditetom 2009. godine. Cilj istraživanja je bio da omogući uvid u prakse zapošlјavanja mladih sa invaliditetom na području Grada Beograda, u prepreke na koje nailaze nezaposleni mladi sa invaliditetom i poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, kao i u mere podrške koje se mogu iskoristiti za prevazilaženje ovih prepreka.

U okviru istraživanja realizovano je anketno istraživanje na uzorku od 200 mladih sa invaliditetom. Osim anketnog istraživanja, organizovane su i dve fokus grupe sa zaposlenim mladim osobama sa invaliditetom, kao i dubinski intervjui sa direktorima škola i poslodavcima.

Ako ste zainteresovani da prisustvujete prezentaciji rezultata istraživanja Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu,  potrebno je da organizatoru elektronskim putem dostavite prijavu na mejl: office@fmi.rs  ili se prijavite telefonski na broj  011 32 20 632, radnim danimam od 09-17 časova. Potrebno je da prijava sadrži sledeće podatke: ime i prezime; kontakt telefon, mejl adresu; naziv udruženja/institucije/kompanije koju predstavljate;  ukoliko je relevantno napomene u vezi prostora, komunikacije i sl. Rok za prijavu je petak, 4. novembar 2016.

Izvor: Prezentacija rezultata istraživanja “Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu”, Forum mladih sa invaliditetom

About the Author