Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Posted on by Redakcija

Ako ste osoba sa invaliditetom a nemate procenjenu radnu sposobnost, odnosno nemate zvanično utvrđen status osobe sa invaliditetom možete ostvariti pravo, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom,  i na utvrđivanje statusa i procenu radne sposobnosti.


Procena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja obuhvata medicinske, socijalne i druge kriterijume kojima se utvrđuju mogućnosti i sposbnosti osobe sa invaliditetom neophodne za uključivanje ne tržište rada i obavljanje konkretnih poslova samostalno ili uz službu podrške, upotrebu pomagala, odnosno mogućnost zapošljavanja pod opštim ili posebnim uslovima.

Šta je sve potrebno za procenu radne sposobnosti?
I Prikupite medicinsku dokumentaciju
Obratite se Vašem izabranom lekaru u nadležnom Domu zdravlja, koji će Vas uputiti na potrebne dijagnostičke preglede.
Izabrani lekar Doma zdravlja na obrascu 1 (koji je sastavni deo Pravilnika o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republićkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje), popuniće predlog za utvrđivanje invalidnosti.
U slučaju nastanka profesionalnih bolesti i procene trajnih posledica prouzrokovanih povredama na radu neophodna je  i ekspertiza Instituta za medicinu rada Srbije « Dr Dragomir Karajović», odnosno zavoda za zdrastvenu zaštitu radnika.
Nalaz psihologa takođe dobijate iz Doma zdravlja.

II Podnesite zahtev za procenu radne sposobnosti
Zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja, koji je sastavni deo Pravilnika o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom možete podneti  uz odgovarajuću medicinsku i drugu neophodnu dokumentaciju, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje prema vašem prebivalištu.
Izuzetno, zahtev za procenu radne sposobnosti možete podneti i uz zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju nadležnoj filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. U tom slučaju, ukoliko ne ostvarite pravo na invalidsku penziju, zahtev sa pratećom dokumentacijom se prosleđuje Nacionalnoj službi gde će se pokrenuti postupak utvrđivanja statusa i procenu radne sposobnosti.
III Potrebna dokumentacija

I  Ako ste nezaposleni potrebno je dostaviti sledeće:

1. Popunjen Zahtev za procenu radne  sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja
2. Medicinsku dokumentaciju (u originalu ili overenoj fotokopiji):
predlog za utvrđivanje invalidnosti (Obrazac 1) popunjen od strane izabranog lekara
otpusne liste sa podacima o nalazima i izvršenim pregledima
specijalistički nalazi (ne stariji od 6 meseci) na propisanim obrascima
dijagnostički testovi
laboratorijski nalazi
nalaz psihologa
3.  Drugu neophodnu dokumentaciju:
socijalnu anketu (koju popunjava stručni radnik NSZ)
isprave o ostvarivanju pojedinih prava ako ste korisnik (uverenje o ostvarivanju prava po osnovu socijalne zaštite)
Rešenje o statusu osobe sa invaliditetom (ukoliko ga posedujete)
Dokaz o stručnoj spremi ili radnom iskustvu (kopija diplome – uverenje o stručnoj spremi ili kopija radne knjižice)

II Ako ste zaposleni, uz gore navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i:

1. Opis posla koji obavljate i predlog poslova koji bi prema predlogu poslodavaca mogli da obavljate
2. Dokaz o izmirenju troškova procene radne sposobnosti (dostavlja se najkasnije do dana vršenja ocene radne sposobnosti)
Prilikom podnošenja zahteva za procenu dokumentacija može biti nekompletna, ali ste dužni da u roku od 15 dana kompletirate traženu dokumentaciju ili do izlaska na komisiju (dokaz o uplati troškova), jer će u suprotnom Vaš zahtev biti odbačen kao neosnovan zbog nekompletnosti podnete dokumentacije.
U Vašem je interesu da prilikom  podnošenje zahteva imate što kompletniju dokumentaciju.

Gde mogu dobiti obrazac zahteva za procenu radne sposobnosti?
u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje (filijali/službi/ispostavi) na sajtu NSZ

Izlazak na komisiju za procenu radne sposobnosti
Od Nacionalne službe za zapošljavnje dobićete informaciju o tačnom vremenu i mestu održavanja procene radne sposobnosti. Procena se vrši u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje. Neophodno je Vaše lično prisustvo.

Ko vrši ocenu radne sposobnosti?
Ocenu radne sposobnosti vrši komisija – organ veštačenja Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko  osiguranje koju čine: lekar veštak Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, specijalista medicine rada, psiholog i stručni radnik Nacionalne službe za zapošljavnje.
Komisija sačinjava Nalaz, mišljenje i ocenu u pogledu radne sposobnosti.

IV Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti
Na osnovu Nalaza, mišljenja i ocene komisije koja je vršila ocenu radne sposobnosti, Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti i mogućnosti zaposlenja, odnosno odražanja zaposlenja donosi Nacionalna služba za zapošljavanje.

 

About the Author

Redakcija:

Leave A Response