You Are Browsing ‘Novosti …IZ KRUGA’ Category

U okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji Organizacija … IZ KRUGA – VOJVODINA realizuje u pet gradova Srbije uz podršku Populacionog fonda Ujedninjenih nacija (UNFPA), žene s invaliditetom koje su prošle sveobuhvatnu...

…IZ KRUGA – VOJVODINA poziva žene sa invaliditetom na ZUMBA GOLD rekreativni program. ZUMBA GOLD je rekreacija uz muziku i laganu koreografiju....

– Seksualno pravo znači da imam slobodu izbora s kim želim da budem i da niko ne može da me prisili na seksualni odnos. (Žena sa mentalnim invaliditetom,...

Uz podršku holandske fundacije Mama Cash i Rekonstrukcija ženskog fonda, …IZ KRUGA – VOJVODINA je objavila publikaciju Zabeleške iz karantina koju...

…IZ KRUGA — VOJVODINA je u ponedel­jak 3. avgus­ta 2020. godine od 18.00 do 19.30 orga­ni­zo­vala onla­jn kon­fer­en­ci­ju Prepreke u ost­vari­van­ju...