You Are Browsing ‘Društvo’ Category

U cilju ispunjavanja odredbi zakona, ali i da bi se funkcionalno i estetski rešili problemi pristupačnosti, dizajneri, projektanti i arhitekte širom sveta se odazivaju izazovu stvarajući rešenja u cilju poboljšanja pristupačnosti i funkcionalnosti. Razvijeni su i promovisani različiti koncepti i dizajnerski...

Rezime: Stavovi prema invalidima, tokom istorije, prolazili su kroz razne faze krećući se od prihvatanja, preko odbacivanja, do ponovnog prihvatanja. Postojala su četiri oblika invalidnosti: prvi se sticao u ratovima, drugi je bio posledica bolesti i trauma na porođaju, treći je proisticao iz sukoba sa zakonom, dok je četvrti bio rezultat nesreća na radu. Zakonski...

Glavne osnove evropske filozofije pristupačnosti počivaju na priznavanju, prihvatanju i podsticanju prava svih ljudskih bića – na svim nivoima društva...

Osoba sa invaliditetom je osoba sa svim pravima, dovedena u situaciju koja je onesposobljava za funkcionisanje, usled prostornih, ekonomskih i socijalnih barijera koje ta osoba ne može savladati na način kao i ostali građani. Te barijere se često uvećavaju opštim stavovima koji stavljaju osobu sa invaliditetom na margine društva. Dužnost je društvene zajednice...

Zaštitnik građana postupa u okviru Ustava, zakona, drugih propisa i opštih akata kao i ratifikovanih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava. Posebnu pažnju posvećuje zaštiti: prava pripadnika nacionalnih manjina, prava deteta, prava osoba sa invaliditetom, prava lica lišenih slobode i ravopravnosti polova. On postupa po pritužbi...