You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Sugestije za pravilno ponašanje radi bolje komunikacije sa osobama koje imaju invalidititet. Bonton je tradicionalno skup pravila ponašanja u društvu. Svako društvo na bilo kojem stepenu razvoja je imalo i ima svoja pravila ponašanja. Ova pravila ponašanja su tekovina naše civilizicaje XXI stoleća...

Skupština Srbije usvojila je 13. maja 2009. godine zakone o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i o profesionalnoj rehabilitaciji i...

Pojedine grupe korisnika javnog prostora, kao što su to na primer: osobe sa invaliditetom (korisnici invalidskih kolica, hodalica, štaka, belog štapa,...

Broj lica s autizmom i srodnim razvojnim invaliditetom je velik i raste, ima ih svuda kako u svetu tako i kod nas. Oni su zastupljeni u svim nivoima svakog...

Nacrtom zakona biće definisan i status znakovnih tumača – od njihove obuke do preciziranja ko ima prava na njihovu uslugu. Nacrtom zakona o srpskom...