You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) rodno zasnovano i nasilje u porodici određuje kao višeslojno „kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije žena”. Nasiljem se smatraju i pretnje, kao i prisila ili samovoljno lišavanje...

Sudionice programa „Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima“ kojeg implementira Humanity in Action Bosne i Hercegovine...

Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) objavio je nedavno studiju pod nazivom „Mladi sa invaliditetom: globalna studija o sprečavanju rodno zasnovanog...

Šestočlana grupa Dnevnog boravka za odrasla lica pri Domu za decu ometenu u razvoju Kolevka iz Subotice učestvovala je na VI letnjem umetničkom festivalu...

Peni Mordon /Penny Mordaunt/, sekretarka Velike Britanije za međunarodni razvoj na Svetskom samitu o invalidnosti. Na Svetskom samitu o invalidnosti,...