Redakcija

Redakcija:

Kandidat Srbije, Damjan Tatić, izabran je u ekspertsko telo Ujedinjenih nacija zaduženo da prati sprovođenje Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom....

Knjigu pod nazivom Životne priče žena sa invaliditetom objavljujemo kao rezultat projekta koji je 2009. godine realizovao Centar Živeti uspravno u...

U cilju ispunjavanja odredbi zakona, ali i da bi se funkcionalno i estetski rešili problemi pristupačnosti, dizajneri, projektanti i arhitekte širom...

Rezime: Stavovi prema invalidima, tokom istorije, prolazili su kroz razne faze krećući se od prihvatanja, preko odbacivanja, do ponovnog prihvatanja. Postojala su četiri oblika invalidnosti: prvi se sticao u ratovima, drugi je bio posledica bolesti i trauma na porođaju, treći je proisticao iz sukoba sa zakonom, dok je četvrti bio rezultat nesreća na radu. Zakonski...

Glavne osnove evropske filozofije pristupačnosti počivaju na priznavanju, prihvatanju i podsticanju prava svih ljudskih bića – na svim nivoima društva...