Žene s invaliditetom nemaju pristup javnim servisima u istočnoj Ukrajini

Posted on by Redakcija

Žene s invaliditetom mahom su isključene iz lokalnog planiranja i donošenja odluka, a osnaživanjem bi postale aktivni agenti promene u svojim gradovima i zajednicama, zaključak je rodne revizije sprovedene od strane Agencije Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN Women) u istočnoj Ukrajini.

Decembra 2017. Agencije UN-a za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost organizovala je u gradu Kramatorsku u istočnoj Ukrajini predstavljanje rezultata rodne revizije pristupačnosti usluga, koja je sprovedena u saradnji sa Nacionalnom skupštinom osoba s invaliditetom u Ukrajini i Gradskim većem grada Kramatorska. Rezultati pokazuju da nepristupačnost usluga, naročito kada su u pitanju zvanične institucije, prouzrokuje direktnu i indirektnu diskriminaciju, socijalnu izolaciju u marginalizaciju osoba s invaliditetom.

Rodnu reviziju sproveo je tim žena i muškaraca s invaliditetom, uz podršku Agencije UN-a za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost i Gradskog veća Kramatorska, s fokusom na pristupačnost usluga socijalne zaštite, kao i zdravstvenih i obrazovnih usluga, u osam institucija grada Kramatorska u Donječkoj oblasti.

Rezultati su potvrdili da nijedna od osam zgrada ne ispunjava međunarodne standarde, niti odgovara nacionalnim odredbama pristupačnosti. U gradu ne postoji bezbedan i pristupačan prevoz za osobe s invaliditetom koji bi omogućio samostalan dolazak do zdravstvenih, socijalnih i obrazovnih centara. Zgrade ne poseduju rampe na ulazu, a zdravstveni objekti nemaju odgovarajuću opremu, kao što su rentgen, mamograf i ginekološki stolovi za pregled žena sa fizičkim invaliditetom. Medicinsko osoblje nije obučeno za nediskriminatorno postupanje prema ženama s invaliditetom, niti za pružanje asistencije tokom pregleda ili terapije.

Šta je revizija pristupačnosti? To je revizija načina postupanja prema osobama s invaliditetom. To je korak ka demokratiji i ka mogućnosti realizacije punog potencijala svake individue – izjavila je Lilia Kislitsyna, članica Gradskog veća Kramatorska.

U Ukrajini su žene i devojčice s invaliditetom među ranjivim grupama koje se suočavaju sa višestrukim i intersekcijskim oblicima diskriminacije. Njihova prava na obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kao i pristup informacijama nisu u potpunosti realizovana zbog mnogobrojnih barijera. Za neke žene i devojčice s invaliditetom ove barijere počinju nepristupačnošću predškolskog obrazovanja. Neke od njih nepristupačnost zdravstvenih usluga i centara za reproduktivno zdravlje sprečava da planiraju porodice i rađaju decu. U kombinaciji sa sveprisutnom diskriminacijom, stereotipima i stigmatizacijom, nepristupačnost usluga doprinosi povećanom riziku od nasilja, siromaštva i socijalne isključenosti.

Anastasia Divinskaya, menadžerka nacionalnog programa, šefica kancelarije Agencije UN-a za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost u Ukrajini, naglasila je da žene imaju ključnu ulogu u ispunjavanju sopstvenih potreba i ostvarivanju prioriteta.

– Revizija je identifikovala informaciono-komunikacione, kao i arhitektonsko-infrastrukturne barijere koje ženama s invaliditetom uskraćuju pristup javnim uslugama, što vodi u njihovu socijalnu izolaciju, otuđenosti i isključivanje. Naša uloga je da podržimo njihovo liderstvo i istrajaćemo u tome – izjavila je.

Preporuke rodne revizije pristupačnosti su vredni dokazi za zastupanje inkluzije osoba s invaliditetom i zastupanje arhitektonske pristupačnosti u lokalnim programima i budžetiranju. Zvanična vlast i organizacije civilnog sektora razmotrili su uključivanje rodne revizije pristupačnosti i preporuka u lokalne programe i budžete za 2018. godinu i unutar Gradske skupštine ustanovljene su odgovorne jedinice za praćenje implementacije. Među preporukama su treninzi o nediskriminaciji, pristupačnosti i inkluzivnim politikama za pružaoce javnih usluga; kupovina pristupačnih autobusa i odgovarajuće opreme za zdravstvene centre, za pristupačnost ginekoloških usluga ženama s invaliditetom, u pet zdravstvenih institucija.

Aktivnost je sprovedena u okviru programa UNDP-UN Women: Obnova upravljanja i pomirenje u krizom pogođenim oblastima Ukrajine, osnovanog od strane Evropske Unije.

IZVOR: http://eca.unwomen.org

Tekst je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu su isključiva odgovornost programa Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: primena normi, promena svesti i ne predstavljaju stavove Evropske unije.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response