EU fondovi za naša prava

Posted on by Redakcija

eufundsforourrights (ENIL) pokreće novu kampanju – EU fondovi za naša prava da bi zagovarala za bolji sistem monitoringa i žalbi u korištenju EU fondova koji su usmereni na prelazak osoba sa invaliditetom iz institucionalne zaštite na život u zajednici.

Kampanja počinje danas tokom događaja u Evropskom parlamentu čiji su domaćini članovi Evropskog parlamenta Helga Stivens i Marek Plura.

I Helga Stivens i Marek Plura veoma su motivisani da budu domaćini ovog značajnog događaja:

Helga Stivens: Verujem da svaka osoba, bez obzira na poreklo, bila sa invaliditetom ili ne, ima pravo da ostvari svoj puni potencijal. Podrška u zajednici i naposletku samostalni život, su među najvažnijim faktora da se to desi. Ja volim da ohrabrujem ljude, bez obzira na njihove sposobnosti, da postanu samostalni i vode život van ustanova.  Sistemi za monitoring i žalbe su neophodni, pa čak i od vitalnog značaja u obezbeđivanju  da se deinstitucionalizacija odvija u skladu sa Konvencijom. Radujem se ovoj kampanji i učiniću sve što mogu da ubedim i svoje kolege da podrže kampanju!

Marek Plura: Pre svega – motivišu me moja životna iskustva. Ja sam osoba sa invaliditetom od rođenja, odrastao sam u porodičnom okruženju, ali sam odlučio da svoje odraslo doba gradim samostalno. Za mene je važno da osoba sa invaliditetom dobije tačno onaj nivo podrške koja joj je potrebna da u potpunosti dostigne svoj potencijal i zahteva svoja prava. Međutim, to još uvek nije rasprostranjen pristup. Iznenađujuće je da su u mnogim zemljama i regionima, investicije i dalje usmerene u skupe institucije, umesto na mnogo efikasnija, jeftinija i personalizovanija rešenja u zajednici. Po mom mišljenju, samo takav individualni pristup koji je zasnovan na potrebama, pravima i razvojnim putevima omogućuje osobama sa invaliditetom da aktivno žive i doprinose opštem dobru.

Cilj kampanje EU fondovo za naša prava je da podstakne Evropsku komisiju i države članice da poboljšaju sistem za monitoring i žalbe, kako bi se osiguralo da se Evropski strukturni i investicioni fondovi (ESIF) koristi za podršku pravima osoba sa invaliditetom u Evropskoj uniji , a ne za njihovo ograničavanje. Između 2007. i 2013. godine, više od 150 miliona evra je uloženo u izgradnju i održavanje institucija za osobe sa invaliditetom. Od 2014. godine, kada je primetan izvestan napredak, mnoge usluge koje se podržavaju iz ESIF-a i dalje izdvajaju osobe sa invaliditetom, mada u manjim razmerama, umesto da podstiču njihovo socijalno uključivanje.

Kampanja EU fondovi za naša prava će se fokusirati na ulogu ESIF-a u podržavanju prava na samostalan život i uključivanje u zajednicu, što propisuje član 19 Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom. Tokom naredne godine, kampanja će izgraditi kapacitete lokalnih nevladinih organizacija, identifikovati praznine u sistemima za monitoring i žalbe i podizati svest o važnosti korištenja EU fondova za podršku razvoju alternativa u zajednici institucionalnom zbrinjavanju.

Dugoročni cilj kampanje je amandman na Pravilnika ESIF-a 2021 – 2028 koji bi osigurao da sistemi za monitoring i žalbe budu u potpunoj saglasnosti sa Konvencijom za prava osoba sa invaliditetom.

Kampanja je podržala Inicijativa za mentalno zdravlje Fondazije za otvoreno društvo.

 

Izvori: EU Funds for Our Rights Campaign Takes Off Tomorrow, ENIL Press Release, 7 November 2016; MEPs Stevens and Plura on ENIL’s New Campaign, ENIL, 26/10/2016

About the Author

Redakcija:

Leave A Response